fbpx

Privacy Statement FAAMIEUX

Wat leuk dat je de website van FAAMIEUX bezoekt. Om FAAMIEUX’s producten aan je te kunnen leveren verwerkt FAAMIUEX persoonsgegevens. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. FAAMIEUX kwalificeert hierbij als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Via dit Privacy Statement wil FAAMIEUX je informeren over onder meer het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw privacyrechten. Neem gerust contact op indien je additionele vragen heeft. De contactgegevens van FAAMIEUX treft je hieronder aan:

FAAMIEUX

T.a.v. F.A.A. Moulijn

Tilanusstraat 36-II

1091 BL Amsterdam

customerservice@faamieux.com

KVK-nummer: 80442315

BTW-nummer: NL003439086B29

Welke persoonsgegevens verwerkt FAAMIEUX?

Klanten

FAAMIEUX kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door de klant verstrekt;
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door de klant verstrekt;
 • Wachtwoord en gebruikersnaam, zoals door de klant aangemaakt;
 • Betaalinformatie;
 • Orderinformatie en orderhistorie.

Leveranciers

FAAMIEUX verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van FAAMIEUX producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers (hierna: “leveranciers”):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Derden

FAAMIEUX verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden, waaronder tevens begrepen alle websitebezoekers:

 

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan FAAMIEUX bekend gemaakt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan FAAMIEUX gemaakt;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan de website www.faamieux.com waaronder het IP-adres, zie voor meer informatie FAAMIEUX’s Cookieverklaring;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door klanten, wederpartijen of derden aan FAAMIEUX zijn verstrekt, bijv. in het kader van de beslechting van een geschil.

FAAMIEUX heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt FAAMIEUX jouw persoonsgegevens?

FAAMIEUX verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk ter behartiging van FAAMIEUX’s gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;
 4. Met jouw toestemming.

Wanneer FAAMIEUX jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, zal FAAMIEUX deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. FAAMIEUX wijst je erop dat het intrekken van jouw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming, onverlet laat.

FAAMIEUX gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) FAAMIEUX dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien je hier specifieke vragen over heeft, kan je altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om je te informeren en contact met je op te nemen over jouw bestelling, FAAMIEUX’s producten, bestelmethoden, betalingen en toepasselijke voorwaarden (a, b en c: Jouw en FAAMIEUX’s belang om je op de hoogte te houden over jouw bestelling en de daarvoor geldende voorwaarden);
 • de levering van de door jouw bestelde producten (a en b);
 • voor de administratie van FAAMIEUX, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over FAAMIEUX (a, b en c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening);
 • om contact op te nemen met de bestaande klanten per e-mail voor marketingdoeleinden of wanneer je actief aanmeldt voor FAAMIEUX’s nieuwsbrief (c: FAAMIEUX’s gerechtvaardigde belang om je te informeren over FAAMIEUX’s acties, events en producten, d).

Je kan je op ieder gewenst moment afmelden van marketingcommunicatie. Met betrekking tot bestaande klanten zal alleen FAAMIEUX’s eigen producten en diensten bij je onder de aandacht brengen, op voorwaarde dat deze producten en diensten vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die je al ontvangt en je krijgt de mogelijkheid om bezwaar te maken (zie ook hierna onder het kopje: “Jouw privacyrechten”);

 • om je toegang tot FAAMIEUX’s website te verschaffen en ten behoeve van de beveiliging en het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website (c: het belang om een veilige en geoptimaliseerde website-omgeving aan te bieden);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren en het voorkomen van fraude);
 • voor het voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Aan wie verstrekt FAAMIEUX jouw persoonsgegevens?

FAAMIEUX verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt FAAMIEUX ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

FAAMIEUX kan persoonsgegevens van klanten, leveranciers en derden delen met:

 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, logistiek dienstverleners, accountants etc.);
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met jouw toestemming.

Ten behoeve van de dienstverlening kan FAAMIEUX persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal FAAMIEUX erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en door te toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met FAAMIEUX op te nemen indien je meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer je daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoelang bewaart FAAMIEUX jouw persoonsgegevens?

FAAMIEUX bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert FAAMIEUX de volgende bewaartermijnen:

 • De persoonsgegevens in de orderadministratie worden in principe uiterlijk twee jaar nadat de betreffende order is verwerkt verwijderd;
 • De persoonsgegevens in de orderadministratie, serviceadministratie en klantmarketingdatabase worden vijf jaar na afsluiting van het klantenbestand bewaard;
 • De persoonsgegevens die worden verwerkt voor nieuwsbriefinschrijvingen worden verwijderd uit FAAMIEUX’s mailinglijst zodra je ervoor kiest om je uit te schrijven;
 • De persoonsgegevens van leveranciers worden in principe uiterlijk twee jaar nadat de betreffende bestelling is verwerkt verwijderd;
 • Voor de bewaartermijn van de persoonsgegevens die via het gebruik van cookies worden verkregen, verwijst FAAMIEUX naar de Cookieverklaring.

In aanvulling op bovenstaande bewaartermijnen moet FAAMIEUX bepaalde persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaren in verband met de op FAAMIEUX ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan FAAMIEUX de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Beveiliging

FAAMIEUX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kan je contact opnemen via customerservice@faamieux.com.

Uw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door FAAMIEUX:

 • het recht om te verzoeken of FAAMIEUX persoonsgegevens van je verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in jouw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. FAAMIEUX wijst je erop dat je via jouw FAAMIEUX account (“Mijn account”) een deel van jouw persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres, zelf kan aanpassen;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van jouw persoonsgegevens aan een door je aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

FAAMIEUX maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om jouw rechten uit te oefenen kan je contact met FAAMIEUX opnemen via customerservice@faamieux.com of per post via:

FAAMIEUX

Tilanusstraat 36-II

1091 BL Amsterdam

Om te voorkomen dat FAAMIEUX informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan FAAMIEUX om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren. In beginsel informeert FAAMIEUX je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek of FAAMIEUX aan jouw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal FAAMIEUX je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan FAAMIEUX onder bepaalde omstandigheden jouw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal FAAMIEUX je uitleggen waarom. Meer informatie over jouw privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door FAAMIEUX, dan probeert FAAMIEUX hier samen met je uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kan je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 25 april 2021. FAAMIEUX behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op de website www.faamieux.com worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft FAAMIEUX ernaar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.

Scroll naar top